دکتر اردکانیان وزیر نیرو در غرفه GROW

کندانسور چیست در سیستم های دارای انتقال حرارت، کندانسور یا چگالنده دستگاه یا واحدی است که برای [...]